“เมื่อจะสมัครหลักสูตรบริหารธุรกิจ (MSc) ทางมหาวิทยาลัยได้เสนอให้ฉันสมัครหลักสูตรทักษะทางวิชาการและอาชีพ (ACS) หลักสูตรนี้ให้ฉันได้มีโอกาสสัมผัสประสบการณ์ทำงานด้วยเพราะนี่เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร คณาจารย์ได้แนะนำช่วยเหลือตั้งแต่เรื่องการเขียนเรซูเมไปจนถึงการเตรียมแผนพัฒนาตนเอง ต้องขอขอบคุณที่เหล่าคณาจารย์ได้ช่วยเหลือฉันเป็นอย่างมาก เพราะฉันได้มีความรู้และพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่างๆอย่างกว้างขวางเพื่อหน้าที่การงานในอนาคต”


Trang Ngo Quynh
MSc Accounting and Finance
Vietnam
“มหาวิทยาลัย BPP ให้คำปรึกษาด้านอาชีพแก่นักเรียนเป็นอย่างดี โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนจบและมีงานทำ ได้ให้แนวทางและคำแนะนำอย่างเต็มที่ตามเป้าหมายที่ผู้เรียนวางไว้กับที่ปรึกษาด้านการพัฒนาอาชีพตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นภาคการศึกษา ที่ปรึกษาจะให้แนวคิดที่แตกต่างออกไปว่าผู้เรียนจะประสบความสำเร็จในอนาคตได้มากขึ้นอย่างไรก่อนที่จะจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย”


Kelly Chan
MSc Accounting and Finance
Hong Kong
องค์กร
ที่เป็นพันธมิตร
กับเรา

โอกาสสัมผัสประสบการณ์ทำงานนานถึง 6 เดือน

หลักสูตรปริญาโท 18 เดือน
ข้อมูลสำคัญ
โครงสร้างหลักสูตร
Opportunities
คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัย BPP ได้จัดสรรหลักสูตรการพัฒนาวิชาชีพเข้ากับหลักสูตรปริญญาโท 18 เดือน หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างเส้นทางอาชีพของผู้เรียนและเพิ่มโอกาสในการมีงานทำให้กับผู้เรียนได้เป็นอย่างดีในหลักสูตรปริญญาโท 18 เดือน ทีมพัฒนาธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัย จะช่วยผู้เรียนค้นหา เลือกงาน สมัครงานและเตรียมพร้อมสำหรับโอกาสทำงานกับผู้จ้างงาน ประสบการณ์ทำงานนี้มีทั้งงานที่ได้รับค่าตอบแทนและไม่มีค่าตอบแทน มีทั้งการฝึกงานระยะสั้น โครงการที่มีผู้จ้างงานคอยให้คำแนะนำหรืองานที่ต้องใช้ทักษะอย่างมืออาชีพ งานให้คำปรึกษาหรืองานอาสาสมัคร ทุกงานจะเหมาะสมกับสาขาวิชาของผู้เรียนและมีเนื้อหาที่ท้าทาย หลักสูตรเปิดรับทั้งนักศึกษาต่างชาติ นักเรียนในสหราชอาณาจักรและจากภูมิภาคยุโรป ประสบการณ์ทำงานนี้จะช่วยให้เรซูเมของผู้เรียนน่าสนใจต่อผู้จ้างงานมากขึ้นและช่วยเกื้อหนุนการจ้างงานในอนาคต ผู้เรียนจำนวนมากที่มีโอกาสทำงานทั้งแบบมีค่าตอบแทนและไม่มีนี้ได้ก้าวไปมีบทบาทในองค์กรต่างๆอย่างเต็มตัวและประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี อันเนื่องมาจากประสบการณ์จากหลักสูตรนี้
โครงสร้างหลักสูตร มีดังนี้

 • Academic Career Skills Module (30 หน่วยกิต)
  – อยู่ในสาขาบริหารธุรกิจ การบัญชีและการเงิน

 • Professional Development and Practice Module (60 หน่วยกิต)
  – อยู่ในหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ แบบเต็มเวลา (รวมการจัดการการเงินและโครงการ) และหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชากาตลาดระหว่างประเทศ

 • Employability Skills and Academic Practice Module (60 หน่วยกิต)
  – อยู่ในสาขาบริหารธุรกิจและระหว่างประเทศ
 • ผู้เรียนมีโอกาสทำงานทั้งแบบได้รับค่าตอบแทนและแบบไม่มีค่าตอบแทน ดังนี้
 • Data Analyst
 • Supply Chain and Operations Assistant
 • Senior Marketing Executive
 • Business Analyst
 • Business Development Manager
 • Management Accountant
 • Trainee Accountant
 • Accounts Payable Clerk
 • Financial Resources Officer


 • โครงการฝึกงานก่อนเข้าสู่ตลาดงานจริง มีดังนี้
 • งานตรวจสอบการรักษาบุคลากรขององค์กรและให้แรงจูงใจในการบริการ
 • งานสำรวจตัวเลือกสำหรับพอร์ตการลงทุนออนไลน์และการจัดการผลิตภัณฑ์
 • งานพิจารณาการขยายธุรกิจ SME ผู้ค้าปลีกสินค้าเกี่ยวกับบ้านและสวนสู่ต่างประเทศ
 • การวิจารณ์และปรับปรุงกลยุทธ์การตลาดและการขายของผู้ค้าปลีกออนไลน์
 • หลักสูตรการบัญชีและการเงิน

  MSc Accounting and Finance
  ข้อมูลสำคัญ
  โครงสร้างหลักสูตร
  การสมัครเข้าศึกษา
  สถานที่เรียน
  หลักสูตรการบัญชีและการเงินของคณะบริหารธุรกิจให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จะเป็นพื้นฐานสำหรับประกอบอาชีพด้านบัญชีและการเงิน อีกทั้งผู้เรียนจะได้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่สนใจด้วยวิชาเลือกต่างๆในหลักสูตร การเรียนรู้จะพัฒนาสู่จุดสูงสุดในภาคการศึกษาที่สามเมื่อผู้เรียนใช้ทักษะการวิจัยธุรกิจในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรให้คำปรึกษา นอกจากนี้ ผู้เรียนยังจะได้เรียนรู้ความเป็นผู้นำเพื่อวิชาชีพการเงิน – หลักสูตรนวัตกรรมซึ่งโดดเด่น ให้ผู้เรียนพร้อมเข้าสู่บทบาทผู้กำกับดูแลหรือบริหารจัดการธุรกิจได้เป็นอย่างดี

  ข้อมูลสำคัญ

 • หลักสูตรของมหาวิทยาลัยสอดคล้องกับหลักสูตรระดับมืออาชีพของสมาคมผู้จัดทำบัญชีที่ได้รับการรับรองคุณภาพ (ACCA)
 • ผู้เรียนสามารถเข้าสอบวัดระดับความสามารถของ ACCA ในระหว่างหรือหลังจากจบหลักสูตรได้ *
 • ผู้เรียนสามารถสมัครหลักสูตร CIMA Master’s Gateway ซึ่งเป็นหลักสูตรเร่งรัดให้สำเร็จ CIMA Qualification ***
 • ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนหลักสูตร 18 เดือนได้
 • CIMA Master’s Gateway***

  Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) เป็นองค์กรวิชาชีพบัญชีบริหารธุรกิจชั้นนำและใหญ่ที่สุดในโลก หลักสูตรบัญชีและการเงินของมหาวิทยาลัย BPP ช่วยให้ผู้เรียนสามารถสมัคร CIMA Master’s Gateway อันเป็นเส้นทางลัดให้ได้การรับรองจากCIMA Master Gateway ให้ผู้เรียนได้รับสิทธิยกเว้นของCIMAจำนวน12 ข้อ เมื่อผ่านการสอบ CIMA Gatewayจากภายนอก (หรือที่เรียกว่าการสอบกรณีศึกษาระดับผู้บริหาร) หมายความว่าผู้เรียนสามารถก้าวตรงไปสู่ระดับกลยุทธ์ของคุณวุติมืออาชีพCIMA (CIMA Professional Qualification) เพื่อให้ได้เป็นนักบัญชีที่CIMAรับรอง
  MSc Accounting and Finance โครงสร้างหลักสูตร

  ขั้นที่ 1 – วิชาบังคับ

 • Governance, Risk and Control (15 หน่วยกิต)
 • Corporate Reporting (30 หน่วยกิต)
 • Leadership for Finance Professionals (15 หน่วยกิต)
 • ขั้นที่ 2 – วิชาบังคับ

 • Business Analysis (15 หน่วยกิต)
 • Financial Management (15 หน่วยกิต)
 • Portfolio Management (15 หน่วยกิต))
 • ขั้นที่ 3 – วิชาบังคับ

 • Business and Research Skills Consultancy Project (หลักสูตร 12 เดือน) หรือ
 • Academic and Career Skills module (ACS) (หลักสูตร 18 เดือน)
 • ขั้นที่ 3 – วิชาเลือก – เลือก 30 หน่วยกิต

 • Performance Management (15 หน่วยกิต)
 • Taxation (15 หน่วยกิต)
 • Audit and Assurance (15 หน่วยกิต)
 • ผู้ที่ประสงค์จะเข้าศึกษา MSc Accounting and Finance ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  ประวัติการศึกษา

  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (CGPA) ไม่ต่ำกว่า 2.2/4.0 หรือ สำเร็จการศึกษาจากสาขาการบัญชีหรือสาขาอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการเงิน (ผลการเรียน 2:2 เกียรตินิยมอันดับสอง หรือสูงกว่า ) หรือ มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 • ผ่านการสอบวุฒิ ACCA หรือ ผู้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบข้อเขียนส่วนที่ F1-F9
 • ผู้ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบวุฒิ ICAEหรือ ผู้ที่ผ่านสอบระดับมืออาชีพ (Professional stage)
 • ผู้ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบวุฒิ CIMA ผู้ที่ผ่านสอบระดับบริหาร (Managerial stage) หรือ
 • เป็นนักบัญชีที่มีคุณสมบัติครบถ้วนจากสถาบันที่ได้รับการยอมรับ หรือผ่านการคัดเลือกในรอบสุดท้าย ในกรณีนี้ ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ศึกษาในช่วงท้ายสุดของหลักสูตร (60 หน่วยกิต)
 • ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

 • ผู้สมัครที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ต้องได้คะแนนสอบ IELTS 6.5 คะแนนขึ้นไป(เมื่อรวมทุกพาร์ท) หรือเทียบเท่า และต้องได้ 6.0 คะแนนขึ้นไปในทุกพาร์ท
 • หากผู้สมัครได้คะแนน 6.0 ขึ้นไปในทุกพาร์ท ต้องลงเรียนวิชาภาษาอังกฤษ/ภาษาอังกฤษเพื่องานวิชาการเป็นวิชาบังคับในภาคการศึกษาแรก
 • London City
 • Manchester
 • Birmingham
 • MSc Accounting and Finance [Top-up]
  ข้อมูลสำคัญ
  โครงสร้างหลักสูตร
  การสมัครเข้าศึกษา
  สถานที่เรียน
  หลักสูตรการบัญชีและการเงิน [หลักสูตรต่อยอด] ให้ ผู้เรียนได้คุณวุฒิด้านบัญชีอย่างมืออาชีพและมุ่งเน้นการต่อยอดความรู้ หลักสูตรได้รวมไว้ทั้งวิชาด้านการเงินและความเป็นผู้นำ พร้อมทั้งโครงงานรายบุคคลให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการวิเคราะห์และการสื่อสาร ผู้เรียนจะสำเร็จการศึกษาพร้อมด้วยคุณวุฒิระดับมหาบัณฑิตที่มีคุณค่าสามารถยกระดับความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ


  ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร:  กันยายน และ มีนาคม
  ระยะเวลาศึกษา:  หกเดือน เต็มเวลา
  สถานที่เรียน:  สหราชอาณาจักร
 • Leadership for Finance Professionals (15 หน่วยกิต)
 • Portfolio Management (15 หน่วยกิต)
 • Business Research Skills and Consultancy Project (30 หน่วยกิต)
 • ผู้ที่ประสงค์จะเข้าศึกษา MSc Accounting and Finance [Top-Up] ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:

  ประวัติการศึกษา

  เป็นสมาชิกระดับมืออาชีพหรือผ่านการสอบที่สถาบันบัญชีวิชาชีพที่เป็นที่ยอมรับรับรอง หากผู้สมัครคิดว่าไม่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ แต่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ทำงานอื่น ๆ โปรดติดต่อทางมหาวิทยาลัยเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร

  ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

  คะแนนสอบ IELTS 6.5 คะแนนขึ้นไป(เมื่อรวมทุกพาร์ท) และต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 6.5 ในส่วน writing
 • London City
 • MSc Accounting and Finance [Advanced Diploma Route]
  ข้อมูลสำคัญ
  โครงสร้างหลักสูตร
  การสมัครเข้าศึกษา
  สถานที่เรียน
  หลักสูตรมีลักษณะเฉพาะที่สอดคล้องกับคุณวุติทางบัญชีที่ Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)รับรองและยังประกอบด้วยหลักสูตรการบัญชีการเงิน ในช่วง 3 ภาคการศึกษาแรกผู้เรียนจะได้เรียนวิชาชีพขั้นสูงด้านการบัญชีและการเงินของมหาวิทยาลัย [ACCA route]ซึ่งACCAรับรอง หลักสูตรออกแบบมาเพื่อให้ทั้ง 9 หลักสูตรสอดคล้องกับข้อสอบวัดระดับความรู้ด้านบัญชีทั้ง 9 ระดับ(F1 ถึง F9) ผู้เรียนจะสำเร็จหลักสูตรได้ภายในช่วงเวลาที่กำลังศึกษา จากนั้น ACCA * จะยกเว้นให้ผู้เรียนไม่ต้องสอบข้อสอบที่เกี่ยวข้อง ผู้เรียนยังจะได้ประกาศนียบัตรขั้นสูงเทียบเท่าการสอบทั้ง 9 ระดับ ใน 3 ภาคการศึกษาต่อมาผู้เรียนจะได้ศึกษาหลักสูตรบัญชีและการเงินของคณะบริหารธุรกิจ (MSc)ซึ่งออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนและสอบวัดระดับความรู้ ACCA Professional ได้ทั้งในระหว่างเรียนหรือหลังจบหลักสูตร **

  ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร:  ภาคการศึกษาที่ 1 – เปิดรับทุกเดือน ภาคการศึกษาที่ 2 เป็นต้นไป – กันยายน กุมภาพันธ์และมีนาคม
  ระยะเวลาศึกษา:  เต็มเวลา 30 เดือน
  สถานที่เรียน: สหราชอาณาจักร กับ ออนไลน์

  **ผู้เรียนที่สนใจศีกษาทั้ง 2 หลักสูตร คือ การบัญชีและการเงินของคณะและเข้าสอบ ACCA ภายนอก จะต้องลงทะเบียนกับ ACCA และเข้าสอบในรายการที่เกี่ยวข้อง (นักศึกษารับผิดชอบการลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายเอง)
  MSc Accounting and Finance [Advanced Diploma Route] โครงสร้างหลักสูตร:

  Advanced Diploma in Accounting and Finance [ACCA route]

  เทอมที่ 1 (หกเดือน)

 • Accountant in Business – 30 หน่วยกิต
 • Management Accounting – 30 หน่วยกิต
 • Financial Accounting – 30 หน่วยกิต


 • เทอมที่ 2 (หกเดือน)

 • Corporate and Business Law – 40 หน่วยกิต
 • Performance Management – 40 หน่วยกิต
 • Taxation – 40 หน่วยกิต


 • เทอมที่ 3 (หกเดือน)

 • Financial Reporting – 40 หน่วยกิต
 • Audit and Assurance – 40 หน่วยกิต
 • Financial Management – 40 หน่วยกิต
 • MSc Accounting and Finance (หลักสูตร 12 เดือน)

  ขั้นที่ 1 (วิชาบังคับ)

 • Governance, Risk and Control – 15 หน่วยกิต
 • Business Analysis – 15 หน่วยกิต
 • Financial Management 1 – 15 หน่วยกิต
 • Corporate Reporting 1 – 15 หน่วยกิต


 • ขั้นที่ 2 (วิชาบังคับ)

 • Financial Management 2 – 15 หน่วยกิต
 • Corporate Reporting 2 – 15 หน่วยกิต


 • ขั้นที่ 2 (วิชาเลือก)

 • Performance Management – 15 หน่วยกิต
 • Taxation – 15 หน่วยกิต
 • Audit and Assurance – 15 หน่วยกิต


 • ขั้นที่ 3 (วิชาเลือก)

 • Leadership for Finance Professionals – 15 หน่วยกิต
 • Portfolio Management – 15 หน่วยกิต
 • Business Research Skills and Consultancy Project – 30 หน่วยกิต


 • ขั้นที่ 3 (หน่วยกิตพิเศษ)

 • Academic & Career Skills module** – 30 หน่วยกิต


 • โปรดทราบ: โครงการให้คำปรึกษาและทักษะวิจัยธุรกิจ จะมีการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับปริญญาโทและเปิดรับสมัครครั้งสุดท้ายเมื่อปลายภาคการศึกษาที่ 3
  ผู้ที่ประสงค์จะเข้าศึกษา MSc Accounting and Finance [Advanced Diploma Route] ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  ประวัติการศึกษา

  ผู้เรียนได้ A-levels 2 ระดับ และ GCSEs 3 ระดับหรือเทียบเท่า (เกรด C หรือสูงกว่า) ใน 5 รายวิชา รวมถึงคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ; หรือมีคุณวุฒิในพื้นฐานการบัญชี (FIA) (ซึ่งผู้เรียนจะเข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ได้โดยตรง); หรือเป็นผู้ผ่าน / ได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบวุฒิ ACCA ซึ่งผู้เรียนจะสามารถเริ่มเข้าศึกษาได้ทั้งจากภาคการศึกษาที่ 2 และ 3 ขึ้นอยู่กับว่าผู้เรียนจะผ่านการสอบกี่รายการ

  ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

  ผู้สมัครที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่และไม่ได้จบเกียรตินิยมจากหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ต้องยื่นใบรับรองด้านความสามารถด้านการเขียนและพูดภาษาอังกฤษ ได้แก่ คะแนนสอบ IELTS 6.0 คะแนนขึ้นไป(เมื่อรวมทุกพาร์ท) หากผู้สมัครได้คะแนนขั้นต่ำ 6.0 ในทุกพาร์ท หรือเทียบเท่า ต้องลงเรียนวิชาทักษะทางวิชาการในภาคการศึกษาที่ 1 ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • Birmingham
 • London Kings Cross
 • London City
 • Manchester
 • Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) Professional Level Papers
  ข้อมูลสำคัญ
  โครงสร้างหลักสูตร
  การสมัครเข้าศึกษา
  สถานที่เรียน
  การเรียนหลักสูตร ACCA Professional Papersที่มหาวิทยาลัยBPP ช่วยให้ผู้เรียนมีทักษะด้านเทคนิคและธุรกิจที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพหรือทำการค้า ผู้เรียนจะได้เรียนกับผู้สอนที่เชี่ยวชาญ มีสื่อการสอนชั้นนำให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีคุณภาพมากขึ้น ปัจจัยเหล่านี้ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการสอบ การเรียนการสอนของ ACCA ใช้สื่อการสอนที่ BPP Learning Mediaเป็นผู้จัดหา BPP Learning Mediaนี้เป็นหน่วยงานจัดทำเนื้อหาที่ACCAรับรอง นอกจากนี้ ทางมหาวิทยาลัยยังให้มีการเรียนการสอนในศูนย์ที่ACCAรับรองในระดับPlatinum (Platinum-Approved) ซึ่งนับเป็นการรับรองระดับสูงสุด

  ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร:  กันยายน กุมภาพันธ์และมีนาคม
  ระยะเวลาศึกษา:  เต็มเวลา 1 ปี
  สถานที่เรียน: สหราชอาณาจักร
  หลักสูตรระดับมืออาชีพแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ รายวิชาบังคับและวิชาเลือก ทั้ง 2 ส่วนจัดเป็นรายวิชาที่อยู่ในระดับเดียวกัน คือ ระดับปริญญามหาบัณฑิต ผู้เรียนทุกคนต้องเขียนบทความวิชาการ 3 หัวข้อในรายวิชาบังคับ รายวิชาเลือกมีบทความวิชาการ 4 หัวข้อ แต่ให้ผู้เรียนเลือกทำ 2 หัวข้อเท่านั้น

  รายวิชาบังคับ

  รายวิชาทั้ง 3 นี้ช่วยต่อยอดความรู้ด้านเทคนิคระดับพื้นฐาน(วิชาความรู้และทักษะ) ทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทักษะ เทคนิคและค่านิยมแบบของมืออาชีพมากขึ้น สิ่งเหล่านี้จำเป็นสำหรับนักบัญชีผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานในระดับอาวุโสหรือเป็นที่ปรึกษา

  P1 – Governance, Risk and Ethics
  P2 – Corporate Reporting
  P3 – Business Analysis

  รายวิชาให้เลือก (เลือก 2 รายวิชา)

  รายวิชาเหล่านี้ช่วยต่อยอดความรู้ด้านเทคนิคที่ผู้เรียนมีอยู่แล้ว ทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทักษะ เทคนิคและค่านิยมแบบมืออาชีพมากขึ้น สิ่งเหล่านี้จำเป็นสำหรับนักบัญชีที่ทำงานในระดับอาวุโสหรือเป็นที่ปรึกษา
  P4 – Advanced Financial Management
  P5 – Advanced Performance Management
  P6 – Advanced Taxation
  P7 – Advanced Audit and Assurance
  ผู้ที่ประสงค์จะเข้าศึกษา MSc Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) Professional Level Papers ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไป

  คุณสมบัติเพื่อเข้าศึกษา

  ผู้สมัครต้องมีประกาศนียบัตรการบัญชีและการเงินของมหาวิทยาลัยBPP [ACCA Route]; หรือผลสอบวัดความรู้ด้านบัญชี (ความรู้และทักษะ) ของ ACCA (F1 ถึง F9); หรือวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีซึ่งผู้สมัครได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบวัดความรู้ (ความรู้และทักษะ) ของ ACCA (F1 ถึง F9)

  ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

  ผู้สมัครที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่และไม่ได้จบเกียรตินิยมจากหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ต้องยื่นใบรับรองด้านความสามารถด้านการเขียนและพูดภาษาอังกฤษ ได้แก่ คะแนนสอบ IELTS 5.5 คะแนนขึ้นไป(เมื่อรวมทุกพาร์ท)
 • Birmingham
 • London Shepherd’s Bush
 • Manchester
 • หลักสูตรธุรกิจและการจัดการ

  International MBA
  ข้อมูลสำคัญ
  โครงสร้างหลักสูตร
  การสมัครเข้าศึกษา
  สถานที่เรียน
  การประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานมาจากการทำงานอย่างหนัก หลักสูตร MBA นานาชาตินี้เป็นหลักสูตรปริญญาโทอันทรงเกียรติที่จะช่วยให้ผู้เรียนเป็นเลิศในอาชีพ ผู้เรียนจะได้ศึกษาเนื้อหาสำคัญเกี่ยวกับธุรกิจ พร้อมกับทักษะการทำงานที่น่าสนใจมากมายซึ่งจะช่วยเสริมสร้างอนาคตเกี่ยวกับการค้าแก่ผู้เรียน เนื้อหาวิชาช่วยพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและคุณสมบัติอื่นๆที่จำเป็นนอกเหนือจากความรู้เฉพาะทาง หลักสูตรนี้เปิดรับบุคคลที่มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปีนับรวมเวลาทำงานระหว่างศึกษาปริญญาตรีหรือช่วงเวลาอื่นได้

  ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร: กันยายน มกราคมและพฤษภาคม | วิชาทักษะในการทำงานและเชิงวิชาการ (ESAP) เปิดรับเดือนกันยายนและพฤษภาคม
  ระยะเวลาศึกษา: เต็มเวลา 12 เดือน | เต็มเวลา 18 เดือนสำหรับหลักสูตรทักษะในการทำงานและเชิงวิชาการ(ESAP)
  สถานที่เรียน:  สหราชอาณาจักร
  เมื่อสำเร็จการศึกษาผู้เรียนจะได้รับใบประกาศ Chartered Management Institute (CMI) ระดับ 7
  International MBA โครงสร้างหลักสูตร

  เทอมที่ 1:

 • Boot Camp (Certificate)
 • Organisational Context – 15 หน่วยกิต
 • Human Resources Management – 15 หน่วยกิต
 • Finance – 15 หน่วยกิต
 • Business Operations – 15 หน่วยกิต
 • เทอมที่ 2:

 • Entrepreneurship – 15 หน่วยกิต
 • Successful Innovation and Change – 15 หน่วยกิต
 • Global Marketing and Sales – 15 หน่วยกิต
 • Global Strategy – 15 หน่วยกิต
 • Semester 3:

 • Business Project (หลักสูตร 12 เดือน) หรือ
 • Employability Skills and Academic Practice module (ESAP)* (หลักสูตร 18 เดือน)
 • Employability Skills and Academic Practice module (ESAP)*


 • วิชา Employability Skills and Academic Practice module (ESAP)* ของเราออกแบบมาเพื่อเพิ่มศักยภาพให้ผู้เรียนมีทักษะความสามารถในการทำงานโดยการพัฒนาทักษะที่ได้รับผ่านประสบการณ์ วิชานี้นี้อยู่ในหลักสูตรเต็มเวลา 18 เดือนซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนมีโอกาสจบการศึกษาระดับมหาบัณฑิตพร้อมประสบการณ์ทำงานจริง งานดังกล่าวนี้ ได้แก่ งานที่มีค่าตอบแทนหรือไม่มี การฝึกงานระยะสั้น งานที่มีนายจ้างคอยให้คำแนะนำหรือโครงการระดับมืออาชีพ งานให้คำปรึกษาหรืองานอาสาสมัคร
  ผู้ที่ประสงค์จะเข้าศึกษา International MBA ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:

  ประวัติการศึกษา

  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (CGPA) ไม่ต่ำกว่า 2.2/4.0 หรือ ไม่ต่ำกว่า 2:2 ระดับเกียรตินิยมจากมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรหรือมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอื่นที่เชื่อถือได้ หรือวุฒิการศึกษาจากต่างประเทศที่เทียบเท่า หรือ มีคุณวุฒิอื่นที่เทียบเท่า เช่น CMI, ILM, CIM ระดับ 6 หรือสูงกว่า หรือ ประสบการณ์ทำงานอย่างต่ำ 2 ปี (สามารถนับรวมเวลางานที่ทำระหว่างเรียน) และคณะกรรมการอาจขอให้ผู้สมัครเข้าสอบสัมภาษณ์หรือขอเอกสารอื่นด้วย ดังต่อไปนี้

 • สอบสัมภาษณ์กับผู้สัมภาษณ์โดยตรง หรือผ่าน Skype หรือ
 • สอบสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์หรือ
 • สอบ Graduate Management Admissions Test (GMAT) คะแนนไม่ต่ำกว่า 580 คะแนน
 • ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

  ผู้สมัครต้องได้คะแนนสอบ IELTS 6.5 คะแนนขึ้นไป(เมื่อรวมทุกพาร์ท) หรือเทียบเท่าและได้คะแนนแต่ละพาร์ทไม่ต่ำกว่า 6.0 คะแนน
 • London City
 • MSc Management
  ข้อมูลสำคัญ
  โครงสร้างหลักสูตร
  การสมัครเข้าศึกษา
  สถานที่เรียน
  ถ้าคุณมองเห็นตัวเองเป็นผู้นำในอนาคต หลักสูตร MSc จะมอบทักษะที่จำเป็นสำหรับใช้บริหารธุรกิจอย่างน่าประทับใจ หลักสูตรนี้เป็นตัวเลือกอันสมบูรณ์แบบสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆที่ต้องการทำงานในฐานะผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จ หลักสูตรนี้ยังเหมาะสมกับสาขาวิชาเฉพาะทาง เช่น การเงินหรือการบริหารโครงการ ผู้เรียนยังสามารถสมัครเรียนหลักสูตร 18 เดือนซึ่งมีวิชา PDP (Professional Development and Practice) ให้ผู้เรียนได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทพร้อมประสบการณ์การทำงานนานถึง 6 เดือน

  ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร: กันยายน มกราคมและพฤษภาคม | กันยายนและพฤษภาคมสำหรับหลักสูตรการพัฒนาวิชาชีพและปฏิบัติงาน (PDP) วิชาทักษะในการทำงานและเชิงวิชาการ (ESAP) เปิดรับเดือนกันยายนและพฤษภาคม
  ระยะเวลาศึกษา: เต็มเวลา 12 เดือน หรือ | เต็มเวลา 18 เดือนสำหรับหลักสูตรการพัฒนาวิชาชีพและปฏิบัติงาน (PDP) *
  Mode of Study: สหราชอาณาจักร
  เมื่อสำเร็จการศึกษาผู้เรียนจะได้รับใบประกาศ Chartered Management Institute (CMI) ระดับ 7
  หลักสูตร MSc Management

  เทอมที่ 1 – วิชาบังคับ

 • Financial Decision Making (15 หน่วยกิต)
 • Strategy (15 หน่วยกิต)
 • Leading Business Organisations (15 หน่วยกิต)
 • Operations Management & Service Excellence (15 หน่วยกิต)
 • เทอมที่ 2 – วิชาบังคับ

 • Business Research Plan (15 หน่วยกิต)
 • International Marketing (15 หน่วยกิต)
 • Knowledge Management and Information Systems (15 หน่วยกิต)
 • Enterprise Risk Management (15 หน่วยกิต)
 • เทอมที่ 3 – วิชาเลือก

 • Business Project (หลักสูตร 12 เดือน) (60 หน่วยกิต) หรือ
 • Professional Development and Practice (PDP) module (หลักสูตร 18 เดือน) (60 หน่วยกิต)
 • Professional Development and Practice (PDP) module*

  หลักสูตรนี้ไม่เพียงมุ่งเน้นที่การเรียนการสอน แต่ยังเกี่ยวกับเรื่องการให้ผู้เรียนได้มีงานทำ หลักสูตรการพัฒนาวิชาชีพและปฏิบัติงานนี้มีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการหางานของผู้เรียน โดยพัฒนาทักษะความพร้อมในการประกอบอาชีพและทักษะต่างๆที่ได้รับจากประสบการณ์จริง หลักสูตรนี้อยู่ในสาขาวิชาการจัดการระดับมหาบัณฑิต ระยะเวลาเรียน 18 เดือน และให้ผู้เรียนได้มีโอกาสสัมผัสประสบการณ์การทำงานจริง งานดังกล่าวนี้ ได้แก่ งานที่มีค่าตอบแทนหรือไม่มี การฝึกงานระยะสั้น งานที่มีนายจ้างคอยให้คำแนะนำหรือโครงการระดับมืออาชีพ งานให้คำปรึกษาหรืองานอาสาสมัคร
  ผู้ที่ประสงค์จะเข้าศึกษา MSc Management ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  ประวัติการศึกษา

  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (CGPA) ไม่ต่ำกว่า 2.2/4.0 หรือ ไม่ต่ำกว่า 2:2 ระดับเกียรตินิยมจากมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรหรือมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอื่นที่เชื่อถือได้ หรือวุฒิการศึกษาจากต่างประเทศที่เทียบเท่า และคณะกรรมการอาจขอให้ผู้สมัครเข้าสอบสัมภาษณ์หรือขอเอกสารอื่นด้วย ดังต่อไปนี้

 • สอบสัมภาษณ์ (ผ่าน Skype, WebEx หรือ กับผู้สัมภาษณ์โดยตรง)
 • สอบสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์
 • สอบ Graduate Management Admissions Test (GMAT) คะแนนไม่ต่ำกว่า 580 คะแนน
 • สอบ Graduate Records Examination (GRE) ได้ 500 คะแนนในส่วนVerbal และ 500 คะแนนในส่วนQuantitative. คะแนนเฉลี่ยของแต่ละส่วนอยู่ระหว่าง 550-625คะแนน คะแนนเฉลี่ยรวมอยู่ระหว่าง 1200 คะแนน
 • ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

  ผู้สมัครที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ต้องได้คะแนนสอบ IELTS 6.5 คะแนนขึ้นไป(เมื่อรวมทุกพาร์ท) หรือเทียบเท่า และได้ 6.0 คะแนนขึ้นไปในแต่ละพาร์ท หากผู้สมัครได้คะแนน 6.0 ขึ้นไปในพาร์ทใดพาร์ทหนึ่ง ผู้เรียนต้องลงเรียนวิชาส่งเสริมทักษะในภาคการศึกษาแรก ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • London City
 • MSc Management with Finance
  ข้อมูลสำคัญ
  โครงสร้างหลักสูตร
  การสมัครเข้าศึกษา
  สถานที่เรียน
  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (MSc)พร้อมหลักสูตรการเงินเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการประสบความสำเร็จในสายงานบริหาร เนื่องจากเนื้อหาได้รวมเอาความรู้เฉพาะทางด้านการเงินไว้ด้วย หลักสูตรนี้จึงเหมาะสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญจากทุกสาขา นอกจากนี้ผู้เรียนยังสามารถเลือกเรียนหลักสูตร 18 เดือน ซึ่งมีวิชา PDP (Professional Development and Practice) * ให้ผู้เรียนได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทพร้อมประสบการณ์การทำงานนานถึง 6 เดือน

  ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร: กันยายน มกราคมและพฤษภาคม | กันยายนและพฤษภาคมสำหรับหลักสูตรการพัฒนาวิชาชีพและปฏิบัติงาน (PDP) วิชาทักษะในการทำงานและเชิงวิชาการ (ESAP) เปิดรับเดือนกันยายนและพฤษภาคม
  ระยะเวลาศึกษา: เต็มเวลา 12 เดือน หรือ เต็มเวลา 18 เดือนสำหรับหลักสูตรการพัฒนาวิชาชีพและปฏิบัติงาน*
  สถานที่เรียน: สหราชอาณาจักร
  เมื่อสำเร็จการศึกษาผู้เรียนจะได้รับใบประกาศ Chartered Management Institute (CMI) ระดับ 7
  MSc Management with Finance โครงสร้างหลักสูตร

  เทอมที่ 1

  วิชาบังคับ
 • Financial Decision Making (15 หน่วยกิต)
 • Strategy (15 หน่วยกิต)
 • Leading Business Organisations (15 หน่วยกิต)
 • Operations Management & Service Excellence (15 หน่วยกิต)
 • เทอมที่ 2

  วิชาบังคับ
 • Business Research Plan (15 หน่วยกิต)
 • Corporate Financial Strategy (15 หน่วยกิต)
 • Knowledge Management and Information Systems (15 หน่วยกิต)
 • Financing Business Initiatives (15 หน่วยกิต)
 • เทอมที่ 3

 • Business Project (หลักสูตร 12 เดือน) (60 หน่วยกิต) หรือ
 • Professional Development and Practice (PDP) module* (หลักสูตร 18 เดือน) (60 หน่วยกิต)
 • Professional Development and Practice (PDP) module

  Professional Development and Practice (PDP) module ของเรานี้มีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการหางานของผู้เรียน โดยพัฒนาทักษะความพร้อมในการประกอบอาชีพและทักษะต่างๆที่ได้รับจากประสบการณ์จริง หลักสูตรนี้มีระยะเวลา 18 เดือน เรียนแบบเต็มเวลา ให้ผู้เรียนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทพร้อมมีโอกาสสัมผัสประสบการณ์การทำงานจริง งานดังกล่าวนี้ ได้แก่ งานที่มีค่าตอบแทนหรือไม่มี การฝึกงานระยะสั้น งานที่มีนายจ้างคอยให้คำแนะนำหรือโครงการระดับมืออาชีพ งานให้คำปรึกษาหรืองานอาสาสมัคร
  ผู้ที่ประสงค์จะเข้าศึกษา MSc Management with Finance ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  ประวัติการศึกษา

  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (CGPA) ไม่ต่ำกว่า 2.2/4.0 หรือ ไม่ต่ำกว่า 2:2 ระดับเกียรตินิยมจากมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรหรือมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอื่นที่เชื่อถือได้ หรือวุฒิการศึกษาจากต่างประเทศที่เทียบเท่า และคณะกรรมการอาจขอให้ผู้สมัครเข้าสอบสัมภาษณ์หรือขอเอกสารอื่นด้วย ดังต่อไปนี้
 • สอบสัมภาษณ์ (ผ่าน Skype, WebEx หรือ กับผู้สัมภาษณ์โดยตรง)
 • สอบสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์
 • สอบ Graduate Management Admissions Test (GMAT) คะแนนไม่ต่ำกว่า 580 คะแนน
 • สอบ Graduate Records Examination (GRE) ได้ 500 คะแนนในส่วนVerbal และ 500 คะแนนในส่วนQuantitative. คะแนนเฉลี่ยของแต่ละส่วนอยู่ระหว่าง 550-625คะแนน คะแนนเฉลี่ยรวมอยู่ระหว่าง 1200 คะแนน
 • ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

  ผู้สมัครที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ต้องได้คะแนนสอบ IELTS 6.5 คะแนนขึ้นไป(เมื่อรวมทุกพาร์ท) หรือเทียบเท่า และได้ 6.0 คะแนนขึ้นไปในแต่ละพาร์ท หากผู้สมัครได้คะแนน 6.0 ขึ้นไปในพาร์ทใดพาร์ทหนึ่ง ผู้เรียนต้องลงเรียนวิชาส่งเสริมทักษะในภาคการศึกษาแรก ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • London City
 • MSc Management with Project Management
  ข้อมูลสำคัญ
  โครงสร้างหลักสูตร
  การสมัครเข้าศึกษา
  สถานที่เรียน
  ในธุรกิจใดก็ตามที่ประสบความสำเร็จจะมีแคมเปญและโครงการจะดำเนินอยู่ดังเช่นกลไกของนาฬิกา หลักสูตร MSc Management with Project Managementให้ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นในการจัดทำและบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้จบการศึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญจากสาขาต่างๆที่ต้องการขยายขอบข่ายการทำงานในฐานะผู้บริหารที่มุ่งเน้นเรื่องการจัดการโครงการ ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนหลักสูตร 18 เดือน ซึ่งมีวิชา PDP (Professional Development and Practice) * ให้ผู้เรียนได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทพร้อมประสบการณ์การทำงานนานถึง 6 เดือน

  ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร: กันยายน มกราคมและพฤษภาคม | กันยายนและพฤษภาคมสำหรับหลักสูตรการพัฒนาวิชาชีพและปฏิบัติงาน (PDP) วิชาทักษะในการทำงานและเชิงวิชาการ (ESAP) เปิดรับเดือนกันยายนและพฤษภาคม
  ระยะเวลาศึกษา: เต็มเวลา 12 เดือน หรือ เต็มเวลา 18 เดือนสำหรับหลักสูตรการพัฒนาวิชาชีพและปฏิบัติงาน*
  สถานที่เรียน: สหราชอาณาจักร
  เมื่อสำเร็จการศึกษาผู้เรียนจะได้รับใบประกาศ Chartered Management Institute (CMI) ระดับ 7
  MSc Management with Project Management โครงสร้างหลักสูตร

  เทอมที่ 1

  วิชาบังคับ
 • Financial Decision Making (15 หน่วยกิต)
 • Strategy (15 หน่วยกิต)
 • Leading Business Organisations (15 หน่วยกิต)
 • Operations Management & Service Excellence (15 หน่วยกิต)
 • เทอมที่ 2

  วิชาบังคับ
 • Business Research Plan (15 หน่วยกิต)
 • Fundamentals of Project Management (15 หน่วยกิต)
 • Knowledge Management and Information Systems (15 หน่วยกิต)
 • Business Project & Programme Management (15 หน่วยกิต)
 • เทอมที่ 3

  วิชาเลือก
 • Business Project (หลักสูตร 12 เดือน) (60 หน่วยกิต) หรือ
 • Professional Development and Practice (PDP) module* (หลักสูตร 18 เดือน) (60 หน่วยกิต)
 • Professional Development and Practice (PDP) module

  Professional Development and Practice (PDP) module ของเรานี้มีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการหางานของผู้เรียน โดยพัฒนาทักษะความพร้อมในการประกอบอาชีพและทักษะต่างๆที่ได้รับจากประสบการณ์จริง หลักสูตรนี้มีระยะเวลา 18 เดือน เรียนแบบเต็มเวลา ให้ผู้เรียนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทพร้อมมีโอกาสสัมผัสประสบการณ์การทำงานจริง งานดังกล่าวนี้ ได้แก่ งานที่มีค่าตอบแทนหรือไม่มี การฝึกงานระยะสั้น งานที่มีนายจ้างคอยให้คำแนะนำหรือโครงการระดับมืออาชีพ งานให้คำปรึกษาหรืองานอาสาสมัคร
  ผู้ที่ประสงค์จะเข้าศึกษา MSc Management with Project Management ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  ประวัติการศึกษา

  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (CGPA) ไม่ต่ำกว่า 2.2/4.0 หรือ ไม่ต่ำกว่า 2:2 ระดับเกียรตินิยมจากมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรหรือมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอื่นที่เชื่อถือได้ หรือวุฒิการศึกษาจากต่างประเทศที่เทียบเท่า และคณะกรรมการอาจขอให้ผู้สมัครเข้าสอบสัมภาษณ์หรือขอเอกสารอื่นด้วย ดังต่อไปนี้
 • สอบสัมภาษณ์ (ผ่าน Skype, WebEx หรือ กับผู้สัมภาษณ์โดยตรง)
 • สอบสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์
 • สอบ Graduate Management Admissions Test (GMAT) คะแนนไม่ต่ำกว่า 580 คะแนน
 • สอบ Graduate Records Examination (GRE) ได้ 500 คะแนนในส่วนVerbal และ 500 คะแนนในส่วนQuantitative. คะแนนเฉลี่ยของแต่ละส่วนอยู่ระหว่าง 550-625คะแนน คะแนนเฉลี่ยรวมอยู่ระหว่าง 1200 คะแนน
 • ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

  ผู้สมัครที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ต้องได้คะแนนสอบ IELTS 6.5 คะแนนขึ้นไป(เมื่อรวมทุกพาร์ท) หรือเทียบเท่า และได้ 6.0 คะแนนขึ้นไปในแต่ละพาร์ท หากผู้สมัครได้คะแนน 6.0 ขึ้นไปในพาร์ทใดพาร์ทหนึ่ง ผู้เรียนต้องลงเรียนวิชาส่งเสริมทักษะในภาคการศึกษาแรก ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • London City
 • หลักสูตรการตลาด

  MSc International Marketing
  ข้อมูลสำคัญ
  โครงสร้างหลักสูตร
  การสมัครเข้าศึกษา
  สถานที่เรียน
  การตลาดมีหน้าที่สำคัญอยู่ในดีเอ็นเอของทุกองค์กร หลักสูตรการตลาดระหว่างประเทศของคณะบริหารธุรกิจ(MSc)นี้ให้ผู้เรียนมีความรู้ที่จำเป็นต่อการจัดการและจัดแคมเปญในระดับกลยุทธ ผสานกับทักษะความเข้าใจอย่างลึกซึ้งอันจำเป็นต่อการแข่งขันในตลาดโลก หลักสูตรนี้ช่วยพัฒนาความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับวงจรการตลาดจากพฤติกรรมผู้บริโภคไปจนถึงความเข้าใจลูกค้าเป้าหมาย นอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงความรู้เรื่องการสร้างแบรนด์โดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ หลักสูตรนี้เน้นหนักไปที่สื่อดิจิทัลซึ่งเป็นแหล่งให้ผู้เรียนได้ประยุกต์ใช้ทฤษฎีสู่การปฏิบัติโดยการศึกษาสื่อสังคมออนไลน์ การตลาดผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์หน่วยงานCMI เป็นผู้รับรองหลักสูตร ผู้เรียนจึงจะได้รับประกาศนียบัตร CMI ระดับ 7 เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาปริญญามหาบัณฑิตในสาขานี้

  ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร: September and January
  ระยะเวลาศึกษา: เต็มเวลา 12 เดือน หรือ เต็มเวลา 18 เดือนสำหรับหลักสูตรการพัฒนาวิชาชีพและปฏิบัติงาน*
  สถานที่เรียน: สหราชอาณาจักร
  เมื่อสำเร็จการศึกษาผู้เรียนจะได้รับใบประกาศ Chartered Management Institute (CMI) ระดับ 7
  MSc International Marketing โครงสร้างหลักสูตร

  International Marketing Management & Sales

  ขั้นที่ 1 (15 หน่วยกิต)  บทบาทประการแรกของผู้บริหารด้านการตลาดคือการสร้างแคมเปญที่มีประสิทธิภาพ วิชานี้จะช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนตระหนักถึงคุณค่าของการตลาดยุคใหม่และมุ่งเน้นไปที่แนวคิดหลัก เช่น กลยุทธ์การเข้าตลาด การจัดกลุ่มและการกำหนดเป้าหมาย การสื่อคุณค่าของตัวสินค้าและการก้าวสู่โลกาภิวัตน์

  Consumer Behaviour

  ขั้นที่ 1 (15 หน่วยกิต)  รู้หรือไม่ว่าลูกค้ากำลังจะทำอะไร? ในวิชานี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ความคิดหลักเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค การเรียนรู้พฤติกรรมผู้บริโภคนี้ประกอบขึ้นจากแนวคิดทางจิตวิทยา สังคมวิทยาและเศรษฐศาสตร์เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคอย่างละเอียดถี่ถ้วน การเรียนการสอนจะดำเนินไปพร้อมกับการวิเคราะห์ประเด็นต่างๆรอบโลกและประเด็นทางจริยธรรมว่ามีผลกระทบต่อกลุ่มเป้าหมายอย่างไร วิชานี้ให้ผู้เรียนเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับความภักดีของลูกค้า ทัศนคติและการโน้มน้าวใจ และผลของเทคโนโลยีต่อพฤติกรรมผู้บริโภค

  Marketing Strategy and Innovation

  ขั้นที่ 1 (15 หน่วยกิต)  กุญแจสู่กลยุทธ์ที่ประสบความสำเร็จจะเผยออกมาเมื่อคุณพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเหนือคู่แข่งได้ วิชานี้ให้ผู้เรียนได้รู้เครื่องมือและเทคนิคที่จำเป็นเพื่อประเมินสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร ผู้เรียนจะได้ค้นพบต้นกำเนิดของนวัตกรรมและเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เชื่อมโยงไปสู่ความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืนได้อย่างไร

  Integrated Marketing Communications

  ขั้นที่ 1 (15 หน่วยกิต)   ในรายวิชานี้ผู้เรียนได้จะแสดงให้เห็นว่าจะสามารถนำวิธีการแบบออฟไลน์และออนไลน์มาบูรณาการให้สำเร็จได้อย่างไรผ่านแผนการสื่อสารที่ได้วางเป้าหมายไว้ สิ่งนี้จะช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาความเข้าใจอย่างลึกซึ้งต่อหลักการโฆษณาและการส่งข้อความโน้มน้าวใจ นอกจากนี้ ผู้เรียนจะได้ศึกษาเพื่อเปรียบเทียบการใช้สื่อดิจิทัลและสื่อแบบดั้งเดิมด้วยเกณฑ์และการควบคุมที่หลากหลาย

  Knowing the Customer – Research and Analytics

  ขั้นที่ 2 (15 หน่วยกิต)   เราจะรู้ได้อย่างไรว่าใครคือลูกค้า วิชานี้ให้ผู้เรียนได้รู้เกี่ยวกับตลาดเป้าหมายอย่างละเอียด ทั้งตลาด B2B และ B2C โดยผู้เรียนจะได้สร้างข้อมูลเชิงลึกผ่านการวิจัย วิเคราะห์และวิธีเมตริก ได้พัฒนาความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับความท้าทายเชิงปฏิบัติและเชิงจริยธรรมของการวิจัยตลาด ทั้งยังได้ทักษะการวิจัยที่ทรงคุณค่าสำหรับสร้างผลงานในโลกทำงานจริง

  Creating Successful Brands

  ขั้นที่ 2 (15 หน่วยกิต)   ทุกคนรู้จักแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จ – แต่เราจะสามารถสร้างแบรนด์ขึ้นมาได้อย่างไร? วิชานี้ให้ผู้เรียนได้เข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงวิธีที่จะบรรลุเป้าหมายการสร้างแบรนด์ให้ประสบผลสำเร็จ ผู้เรียนจะได้เห็นถึงประเด็นสำคัญที่ช่วยเรื่องการวางแผน การนำมาใช้และประเมินกลยุทธ์แบรนด์

  Digital and Social Media Marketing

  ขั้นที่ 2 (15 หน่วยกิต)   ขณะที่คุณกำลังอ่านเนื้อหาออนไลน์นี้ คุณก็รู้ได้แล้วว่าการตลาดดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพเป็นอย่างไร ในวิชานี้ผู้เรียนจะได้เห็นทฤษฎี แนวคิดและเทคนิคต่างๆบนพื้นที่ออนไลน์ ได้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีใช้กลยุทธ์การตลาดดิจิทัลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เครื่องมือค้นหา อีเมลและการตลาดเนื้อหา(content) เนื้อหารายวิชายังเสริมด้วยความรู้ในการประเมินแคมเปญผ่าน KPI และเมตริกวัดผลการดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญสำหรับการหาลูกค้าใหม่ เพิ่มจำนวนลูกค้าและคงจำนวนไว้

  Marketing Planning and Simulation

  ขั้นที่ 2 (15 หน่วยกิต)   วัตถุประสงค์ของวิชานี้คือให้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับกรอบในการวางแผนและนำไปปฏิบัติจริง ผู้เรียนจะได้ศึกษาเนื้อหารายวิชาเพื่อเข้าใจว่าสิ่งใดทำให้แผนการตลาดเกี่ยวข้องและเหมาะสมกับแต่ละบริบทที่ต่างกัน เมื่อสำเร็จการศึกษาผู้เรียนจะมีความรู้เชิงลึกว่าสิ่งใดเป็นตัวขับเคลื่อนการวางแผนการตลาด การติดตามตรวจสอบและการวิเคราะห์ รวมถึงเข้าใจเรื่องการปรับใช้แผนการตลาดให้เหมาะสมกับบริบทเฉพาะ

  Marketing Project (หลักสูตร 12 เดือน)

  ขั้นที่ 3 (60 หน่วยกิต)   หากผู้เรียนเลือกศึกษาหลักสูตร 12 เดือนนี้ ผู้เรียนจะมีโอกาสได้แสดงความเชี่ยวชาญด้านการตลาดในโครงงานปฎิบัติงานจริงเกี่ยวกับการให้คำปรึกษา ให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถในการทำงานในระดับผู้บริหารระดับสูง ในฐานะส่วนหนึ่งของโครงงาน ผู้เรียนสามารถเลือกศึกษาหัวข้อด้านธุรกิจหรือการตลาด หัวข้อศึกษานี้ยังจะสอดคล้องกับงานที่ผู้เรียนต้องการทำในอนาคต ทั้งยังให้ผู้เรียนได้ขัดเกลาทักษะการวิจัยผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลหลักและข้อมูลรอง พร้อมกับที่ได้พัฒนาความสามารถด้านการนำเสนอข้อมูลในรายงานระดับมืออาชีพที่มีโครงสร้างอันดี

  Professional Development and Practice (หลักสูตร 18 เดือน)

  ขั้นที่ 3 (60 หน่วยกิต)   หลักสูตรนี้ไม่เพียงมุ่งเน้นที่การเรียนการสอน แต่ยังเกี่ยวกับเรื่องการให้ผู้เรียนได้มีงานทำ หลักสูตรการพัฒนาวิชาชีพและปฏิบัติงานนี้มีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการหางานของผู้เรียน โดยพัฒนาทักษะความพร้อมในการประกอบอาชีพและทักษะต่างๆที่ได้รับจากประสบการณ์จริง หลักสูตรนี้อยู่ในทุกสาขาวิชาการจัดการระดับมหาบัณฑิต ระยะเวลาเรียน 18 เดือน และให้ผู้เรียนได้มีโอกาสสัมผัสประสบการณ์การทำงานจริง งานดังกล่าวนี้ ได้แก่ งานที่มีค่าตอบแทนหรือไม่มี การฝึกงานระยะสั้น งานที่มีนายจ้างคอยให้คำแนะนำหรือโครงการระดับมืออาชีพ งานให้คำปรึกษาหรืองานอาสาสมัคร
  ผู้ที่ประสงค์จะเข้าศึกษา MSc International Marketing ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  คุณสมบัติเพื่อเข้าศึกษา

  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (CGPA) ไม่ต่ำกว่า 2.2/4.0 หรือ ไม่ต่ำกว่า 2:2 ระดับเกียรตินิยมจากมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรหรือมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอื่นที่เชื่อถือได้ หรือวุฒิการศึกษาจากต่างประเทศที่เทียบเท่า

  คณะกรรมการอาจขอให้ผู้สมัครเข้าสอบสัมภาษณ์กับผู้สัมภาษณ์โดยตรงหรือสอบสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์

  ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

  ผู้สมัครที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ต้องได้คะแนนสอบ IELTS 6.5 คะแนนขึ้นไป(เมื่อรวมทุกพาร์ท) หรือเทียบเท่า และได้ 6.0 คะแนนขึ้นไปในแต่ละพาร์ท
 • London City