Summer Course-Sydney

Summer Programme

Sydney, Australia

2-29 April 2017

attractions

summer-camp-sydney-apirl-2017
                        *ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศ
รายละเอียดโครงการ
 • โครงการซัมเมอร์คอร์สนี้เหมาะสำหรับน้องๆระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ต้องการไปเรียนภาษาพร้อมทั้งเพิ่มประสบการณ์ใหม่ๆในต่างประเทศ
 • เรียนภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในชีวิตประจำวันเฉลี่ย 15 ชั่วโมง/สัปดาห์
 • ทัศนศึกษาต่างเมืองเต็มวันในวันหยุด 3 ครั้ง
 • กิจกรรมสร้างเสริมพัฒนาการทุกวันหลังเลิกเรียน
สิ่งที่โครงการจัดสรรสำหรับนักเรียน
 • ค่าลงทะเบียนและค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
 • ค่าที่พักแบบพักคู่กับโฮมแฟมิลี่ท้องถิ่น
 • ค่าอาหาร 2 มื้อ/วัน และ ค่าอาหาร 3 มื้อในวันเสาร์-อาทิตย์
 • ค่าเยี่ยมชมสถานที่และกิจกรรม ตลอดโครงการ
 • บัตรรถโดยสารประจำทางตลอดโครงการ
 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
 • รถรับ-ส่งสนามบิน
 • ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า
 • ผู้ดูแลคนไทย
ราคา : 165,000 บาท ขั้นตอนการสมัคร
 1. กรอกใบสมัคร
 2. จ่ายค่ามัดจำโครงการ 30,000 บาท ในวันที่ทำการจอง
 3. ส่งเอกสารเพื่อทำการสมัคร
 4. ส่งเอกสารต่างๆเพื่อใช้ในการทำวีซ่าให้กับทางบริษัท
 5. ชำระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือ