Summer Course

Summer Programme

Cambridge, United Kingdom

2-30 April 2017

Cambridge, Cambridgeshire, United Kingdom - June 24, 2006: Tourists on punt trip (sightseeing with boat) along River Cam near Kings College in the city of Cambridge, United Kingdom
summer-camp-detail-cambridge                           *ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศ
รายละเอียดโครงการ
 • โครงการซัมเมอร์คอร์สนี้เหมาะสำหรับน้องๆระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ต้องการไปเรียนภาษาพร้อมทั้งเพิ่มประสบการณ์ใหม่ๆในต่างประเทศ
 • เรียนภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในชีวิตประจำวันเฉลี่ย 18 ชั่วโมง/สัปดาห์
 • เรียนภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา 4 ชั่วโมง/สัปดาห์
 • ทัศนศึกษาต่างเมืองเต็มวันในวันหยุด 3 ครั้ง
 • กิจกรรมสร้างเสริมพัฒนาการทุกวันหลังเลิกเรียน
สิ่งที่โครงการจัดสรรสำหรับนักเรียน
 • ค่าลงทะเบียนและค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
 • ค่าที่พักแบบพักคู่กับโฮมแฟมิลี่ท้องถิ่น
 • ค่าอาหารทุกมื้อ
 • ค่าเยี่ยมชมสถานที่และกิจกรรม ตลอดโครงการ
 • บัตรรถโดยสารประจำทางตลอดโครงการ
 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
 • รถรับ-ส่งสนามบิน
 • ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า
 • ผู้ดูแลคนไทย
ราคา : 190,000 บาท ขั้นตอนการสมัคร
 1. กรอกใบสมัคร
 2. จ่ายค่ามัดจำโครงการ 30,000 บาท ในวันที่ทำการจอง
 3. ส่งเอกสารเพื่อทำการสมัคร
 4. ส่งเอกสารต่างๆเพื่อใช้ในการทำวีซ่าให้กับทางบริษัท
 5. ชำระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือ